09357286929
Inner Banner
آموزش دفاع شخصی تصویری

یادگیری دفاع شخصی از طریق مشاهده فیلم های دفاع شخصی و همچنیین تصاویر دفاع شخصی برای علاقه مندان به این رشته سودمند می باشد ولی کافی نیست !
مهمترین عامل در یادگیری تخصصی دفاع شخصی تمرین با مربی دفاع شخصی می باشد.
مربی دفاع شخصی با توجه به تجربه و تخصص در این زمینه با توجه به شرایط فیزیکی و جنسیت افراد تکنیک های دفاع شخصی را آموزش می دهد .
وقتی شما ویدئویی از یک آموزش دفاع شخصی را مشاهده می کنید نمیتوانید تشخیص دهید که این تکنیک برای شما مناسب می باشد یا نه ! همچنین تکنیک ها حتما باید با حریف تمرینی کار شود آن هم نه یک بار بلکه بارها و بارها تا ملکه ذهن شما شود .